زندگی کردن آنگونه که دوست دارید خودخواهی نیست،
خودخواهی آن است که از دیگران بخواهید آن گونه که
شما دوست دارید زندگی کنند.
2021/11/27 - 20:28