.....
2021/11/27 - 21:53
پیوست عکس:
261002378_130478656048031_7898465390697376281_n.jpg
261002378_130478656048031_7898465390697376281_n.jpg · 480x319px, 17KB
دیدگاه
sarzaminman101

دست من باشه نگین رو میکشم

1400/09/6 - 21:57 ·
-extraordinary-

چرااا{-16-}

1400/09/6 - 22:00 ·
saeed37

نگین کیه

1400/09/6 - 22:00 ·
sarzaminman101

بهر حال میکشمت

1400/09/6 - 22:01 ·
-extraordinary-

منم

1400/09/6 - 22:02 ·
-extraordinary-

دلیل بیارخو{-9-}

1400/09/6 - 22:02 ·
sarzaminman101

میدونم تویی بعدا

1400/09/6 - 22:06 ·
-extraordinary-

منم میام میکشمتااا{-a70-}
اتفاقا چندشب پیش امل بودم{-7-}

1400/09/6 - 22:08 ·
sarzaminman101

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/09/6 - 22:10 ·
-extraordinary-

باورکن{-18-}تالارملل بودم

1400/09/6 - 22:12 ·
sarzaminman101

اگه دسم بهت برسه
جدی؟ بمن میگفتی خو

1400/09/6 - 22:14 ·
-extraordinary-

{-33-}بتومیگفتم؟مگه عروسی من بود دعوتت کنم؟عروسی دوستم بود
امل چقدباحال شده
یه بارباید برم اکسین
بنظرچیزای جذابی داره از دور{-7-}
بابای منم واس موهاش میاد امل{-7-}

1400/09/6 - 22:17 ·
sarzaminman101

گوش کن ولی دارم میگمد دستم بهت برسه میکشمت
هواست باشه

1400/09/6 - 22:25 ·
-extraordinary-

{-33-}قاتل زنجیره ای شدی؟من چیکارت دارم مگه

1400/09/6 - 22:26 ·
sarzaminman101

بهرحال گیرت بیارم میکشمت

1400/09/6 - 22:31 ·
-extraordinary-

{-a112-}{-15-}من چه هیزم تری بهت فروختم مگه

1400/09/6 - 22:33 ·
sarzaminman101

تو چکار داری بازم میگم میکشمت

1400/09/6 - 22:39 ·
-extraordinary-

{-15-}

1400/09/6 - 22:47 ·
ejoosta5662

جیزه {-15-}

1400/09/7 - 00:00 ·