عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو
2021/11/28 - 00:24
دیدگاه
Babak3

باشه

1400/09/7 - 06:07 ·
-shamim

{-13-}{-13-}

1400/09/8 - 14:02 ·
Babak3

وا

1400/09/8 - 21:13 ·
-shamim

{-15-}{-15-}{-15-}

1400/09/8 - 21:53 ·