کجایی....
که هیچ چیز ،
قشنگتر از
تماشای تو نیست....

2021/11/28 - 00:26