از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند
2021/11/28 - 00:34
دیدگاه
Babak3

زنگ بزنم{-7-}

1400/09/7 - 06:07 ·
-shamim

{-13-}{-13-}{-13-}

1400/09/8 - 14:02 ·
Babak3

{-32-}

1400/09/8 - 21:12 ·