مرا هر کس که بیرون می کشد از گوشه ای خلوت
ستمکاری ست کز آغوش یارم می کشد بیرون!!!

مرا هر کس که بیرون می کشد از گوشه ای خلوت
2021/11/28 - 08:47