آسمانها مگر از گردش خود سیر شوند

ورنه عشاق محال است قراری گیرند ...

آسمانها مگر از گردش خود سیر شوند
2021/11/28 - 08:49