بی مهابا بغلم کن
وسط مردم شهر!
بخدا عشق
به رسوا شدنش می ارزد...
???? ????
2021/11/28 - 08:59