دنیا بد نشده، دنیا از همون اولشم بد بوده، این ماییم که تازه از یه سنی به بعد متوجهش میشیم

2021/11/28 - 11:57