مسئولان بچه دار میشن اینجوری قربون صدقش میرن

بابا واسه اختلاسات بمیره
رانت خوار کی بودی تو
آمریکا رفتنت رو ببینم مامانی
بزرگ بشی بابا بزرگ قاچاق کردنت وببینه
مفسد اقتصادی بابا خوابیده الهییی
قربون چشمای ناپاکت برم که اخـتـلاسات به بابات رفته فسادت به عموت
2021/11/28 - 15:22