روزی شخصی نزد شیخ رفت و گفت: آنقدر خسته ام که نگو ...
شیخ فرمود: باشه نمی گم
2021/11/29 - 11:21
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/8 - 11:34 ·
Reza14

{-18-}{-7-}

1400/09/8 - 11:53 ·
Sama

{-33-}

1400/09/8 - 15:03 ·
Reza14

{-7-}

1400/09/8 - 15:37 ·