درستش این بود که دماغ بالای چشم باشه!
که آدم بتونه چشمشو زیر پتو نگه داره ولی دماغشو بیرون پتو
2021/11/29 - 13:19