همیشھ در خیالِ من
ز شعلھ
گرمتر تویی
چھ گرم دوست دارمت!

2021/11/29 - 19:29