دنیای من! تمام جهانم از آن توست
جان مرا بگیر، که این نیز جانِ توست...
2021/11/29 - 20:14