جایـــی ...؟

به دور از "نفــس"هایــم ....
در نهایـــتِ سـکـــوت ....
بـه یــادت هســـتم ...!
از مَـــن فقــــط ....
تُــــو مانــده ای و بَـــس .....!!!

2021/11/29 - 20:49