به غیر دادن جان
چاره‌ای نخواهم جست

اگر به دَرد تو
چندین هزار چاره کنم...
2021/11/29 - 22:08