دلشوره هر "شب" من
فقط به خاطر توست!
بعضی از آدم ها هستند
که با لحظه ای بودنشان
یک عمر دلشوره ی
نبودنشان را داری ...
2021/11/29 - 22:13