هر روز بیشتر به تو
دلبَسته میشوم

عشق از شناخت میگذرد
اتفاق نیست...
2021/11/29 - 22:34