2021/11/30 - 08:48
پیوست عکس:
98075072012400.jpg
98075072012400.jpg · 1079x1425px, 179KB
دیدگاه
yasi

خفه نشی یه وقت

1400/09/9 - 09:22 ·
masood

عه گفتم دور گردنم حلقه کنه ، نمیخام پنجه ها شو زیر گلوم بزاره ک {-18-}

1400/09/9 - 10:47 ·
yasi

دیگه یهو حلقه دستاش تنگ تر کرد اعتباری نی به دنیا{-11-}

1400/09/9 - 09:49 ·
masood

تازه حس گرفته بودیمااا ، یاد آخرت افتادیم {-11-}

1400/09/9 - 10:34 ·
yasi

{-a105-}

1400/09/9 - 10:35 ·