من چنـان غرق
شدم در تــــو
ڪه پیدا شدنم
ممڪن نیست...

2021/11/30 - 22:53