من هرگز تنها نیستم تا زمانی که
خودم رو برای دوست داشتن دارم.

2021/11/30 - 23:02