تـو صدها کیلومتر از مـن دوری

اما احساس می کنم اینجایی

درست در قلب مـن

2021/11/30 - 23:42