اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم


2021/12/01 - 00:24