جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!
2021/12/01 - 01:40