اصفهانیه میبینه مردم تو میدون جمع شدن.
از پلیسه میپرسه:دادا میگَما چی چی شُدِس؟!!
پلیسه میگه:اصفهانی هایی که لهجه دارن رو اعدام میکنن!
اصفهانیه میگه:
اوه مای گاد واسه چی گلم؟؟؟!!
2021/12/01 - 15:11
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/10 - 16:25 ·
roya15

{-11-}

1400/09/12 - 00:05 ·
Reza14

{-a151-}{-18-}

1400/09/11 - 12:41 ·