سکوت_میکنم
اما دلم
بی وقفه فریاد میزند
چقدر جای تو
اینجا خالیست .

2021/12/02 - 09:51