اگه دیدید یکی که مدت ها براتون وقت میزاشته
اگه دیدید یکی که مدت ها براتون وقت میزاشته

شب ها باهاتون حرف میزنه و دردودل میکنه
حرفاش رو جدی بگیرید ...

چون اون آدم شب که میشه مغزش میخوابه ،
قلبشه که باهاتون حرف میزنه ...
2021/12/02 - 12:40