نیشگون چیست؟
نوعی حمله کماندویی زنان ایرانی
که بطورناگهانی گوشت بدن کودک راگرفته و۳۶۰درجه میچرخانند
تاباعث تسلیم او و گفتن جمله”غلط کردم”شود
2021/12/02 - 13:40