معلم به جفر گفت :


اگه سه بسته خرما داشته باشی و علیمراد یک بسته از آن را ببرد
چه چیزی می ماند؟؟
جفر گفت:جنازه ی علیمراد و سه بسته خرما...
2021/12/02 - 17:39