اصفهانیه زنگ میزنه رادیو، میگه: آقا رادیوس؟


میگن: بله بفرمایید.
میگه: صدام دارِد پخش میشِد؟
میگن: بله.
میگه: تو نونوایی هم پخش میشِد؟
میگن: بله.
میگه: محسن،بابا، نون نسون
نَنّد از روضه غذا آورد
2021/12/02 - 17:58