به نامزدم پشت تلفن گفتم چی تنته
یه ربع طول کشید تا جواب بده بعدش گفت
یه تاپ صورتی با شلوارک سفید
گفتم چرا انقد طولش دادی؟
گفت:
اون لباسی که تنم بود خوب نبود رفتم عوضش کردم

...ننه آخه این کیه واسه من نشون کردی!
2021/12/02 - 18:00
دیدگاه
Amiiir

این همه طولش داده اونوقت رفته شلوارک با تاپ پوشیده ؟؟؟ اینکه دودیقه هم طول نمیکشه...

1400/09/11 - 18:57 ·
mohsen3335

این زن زندگیه رضا . ولش نکن {-7-}

1400/09/11 - 19:57 ·
ms32

شاید رفته اپالاسیون هم کرده اومده

1400/09/11 - 21:22 ·
Reza14

خوبه چیزدیگه نخواستم اش امیر {-a151-}{-18-}

1400/09/12 - 02:39 ·
Reza14

ولش نمیکنم میزداش چسبیدم سفت {-7-}{-18-}

1400/09/12 - 02:40 ·
Reza14

عه خوب شد گفتی مهدی بزار چکش کنم {-7-}{-18-}

1400/09/12 - 02:41 ·