در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی
در شان چشم‌های تو پیدا کنم، نشد ...!

2021/12/03 - 00:51