ای که در دل جای داری بر سَر چشمم نشین
ای که در دل جای داری
بر سَر چشمم نشین کاندر آن بیغوله ترسم تنگ باشد جایِ تو...
2021/12/03 - 10:56