آدم میرود
اما بخشی از او جایی جا می ماند
در اتاق کودکی
زیر درختانی
یا در چشم های عابری
آدم نمیداند چه گم کرده است!
همیشه بخشی از او نیست...

????چیستا یثربی


2021/12/03 - 21:47
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱-۱۲-۰۳-۲۱-۴۴-۲۰-۰۲۸_com.miui.gallery.jpg
Screenshot_۲۰۲۱-۱۲-۰۳-۲۱-۴۴-۲۰-۰۲۸_com.miui.gallery.jpg · 1080x2400px, 620KB