هیس..!
هیچی نگو..!
صدای تو را باد هم نباید بشنود
تمام وجودتومال من است..!
مردم میگویندحسودم...
تو میگویی دیوانه
اما من عاشقم!!
عشق..., حسادت..., دیوانگی...,
توفقط بخندتا ببینی چطور برایت جان میدهم.
میپرستمت
2021/12/04 - 01:11
دیدگاه
Sama

چقدر دلنشین !

1400/09/13 - 15:21 ·