منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن

من منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم


2021/12/04 - 19:19
دیدگاه
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/13 - 19:24 ·
-shamim

{-35-}ممنون خودتون گلید..{-35-}

1400/09/13 - 19:28 ·
saeed37

خواهشمندم نظر لطفمه

1400/09/13 - 19:29 ·
-shamim

{-9-}{-9-}{-9-}

1400/09/13 - 19:39 ·
-shamim

{-35-}{-35-}

1400/09/13 - 19:41 ·
saeed37

برو خدارو شکر کن شبنم صدات نکردم

1400/09/13 - 19:43 ·
-shamim

باشه شکر...

1400/09/16 - 19:44 ·