ساده زندگی كن

اما ساده عبور نكن

از دنيايی كه تنها

یکبار تجربه اش ميكنی.


2021/12/04 - 19:41