از دست رفته بود وجود ضعیف من

صبحم
به بوی وصل تو
جان بازداد باد
2021/12/05 - 08:24
دیدگاه
roya15

زیباس

1400/09/14 - 09:34 ·
mohsen3335

ممنون

1400/09/14 - 09:37 ·