زندگی سخت نیست،
زندگی تلخ نیست،
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد...
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم...
زندگی را باید احساس کرد!...
زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
2021/12/05 - 09:38