چنانم کرده ای عاشق که بی عشق تو ویرانم!
چنانم کرده ای عاشق
که بی عشق تو ویرانم!
2021/12/05 - 22:56