یه شب یهو یادم افتاد که در ماشینو قفل نکردم با عجله رفتم قفلش کنم دیدم بردنش از شدت ترس از خواب پریدم پاشدم رفتم یه سر به ماشین بزنم دیدم نیست، نفسم بند اومد و از خواب پریدم؛ رفتم یه سر به ماشین بزنم دیدم جدی جدی ماشین خریدم اینقده خوشحال شدم که از شدت خوشحالی از خواب پریدم...
S
2021/12/07 - 23:21