چجوری با یه استکان کمر باریک چایی کارِتون راه میافته؟
من تا یه پارچ چایی نخورم روشن نمیشم :/
2021/12/08 - 12:43
دیدگاه
ber99keh

استکان کمر باریک که دیگه نه حداقل چای لیوانی

1400/09/17 - 12:44 ·
Reza14

همون منم لیوانی دوست دارم ،
اون کمر باریک ی چی دیگس که خیلی میدوستم منم {-a151-}

1400/09/17 - 12:48 ·
ber99keh

دیوونه {-11-}{-11-}{-11-}

1400/09/17 - 12:48 ·
Reza14

والا خوابجی دروغمیگم مگه {-7-}

1400/09/17 - 12:50 ·
ber99keh

اول برو یکم املا کار کن{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/17 - 12:53 ·
yasi

فقط لیوانی

1400/09/17 - 12:54 ·
Reza14

سرمشق بده ابجی {-18-} از تصمیم کبری تا شکست عشقی صغری {-18-}

1400/09/17 - 12:56 ·
Reza14

بله بله یاسی {-a151-} اونم پر رنگ

1400/09/17 - 12:57 ·
ber99keh

{-a178-}

1400/09/17 - 12:58 ·
ber99keh

بیا این تویی{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/17 - 12:58 ·
Reza14

چرا زرد کردم {-7-}{-18-}

1400/09/17 - 12:59 ·
yasi

خیلی پررنگ نه

1400/09/17 - 13:00 ·
ber99keh

هم زرد شدی هم داری میلرزی چون درساتو نخوندی{-7-}{-7-}{-7-}

1400/09/17 - 13:00 ·
Reza14

اها خوبه فک کردم زردم کردن {-18-} قهوه ای نشم صلوات {-18-}

1400/09/17 - 13:03 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/09/17 - 13:03 ·
Reza14

کم رنگ که حال نمیده یاسی {-36-}

1400/09/17 - 13:03 ·
yasi

چای باید تخصصی درست بشه رنگ قرمز خوشرنگی داشته باشه

1400/09/17 - 13:10 ·
Reza14

خو میشه پر رنگ که {-a75-}

1400/09/17 - 13:13 ·
yasi

پررنگ از نظر من اونای هست به سیاهی میزنه

1400/09/17 - 13:16 ·
Reza14

نه دیگه اون برا معتاداس
همین قرمز میدوستم

1400/09/17 - 13:18 ·
yasi

اره اینو موافقم

1400/09/17 - 13:23 ·