بعضی ها هم هستند که تا دلشان می گیرد و غصه دار می شوند دلت می خواهد هر چه غصه دارند را بخری و برداری و ببری و بزنی به نام خودت. دلت می خواهد گیر دلشان را باز کنی، حالا با دست نشد با دندان. با دندان نشد آن تیکه ی گیر شده را برداری و بگذاری روی دل خودت و یک تیکه سالم از دلت را برداری و بچسبانی جای خالی دلش. آن وقت خودت می دانی و این دلگیری که حالا برای خودت شده؛ خواستی بازش کن خواستی نگهش دار برای یادگاری‍‍!
این غصه ها و این دلگیری ها را باید بی منت بخواهی؛ بی هیچ دلیل..

2021/12/09 - 09:21