مسیرتو با مقصدت قاتی نکن. فقط چون در حال حاضر مسیرت طوفانیه به این معنی نیست که بعداً سمت روشنایی آفتاب نمیره. ایمانتو از دست نده.

2021/12/09 - 22:07 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-12-09_22-08-28.jpg
photo_2021-12-09_22-08-28.jpg · 1280x800px, 73KB