به نظرم زندگی بدون دلبستگی بی معنیه.

آدم نیاز داره یک نفر باشه که نگرانش بشه؛
بهش بگه رسیدی خبر بده. از خستگیاش براش بگه، از روزمرگیاش.
به قول سعدی:
"دل نخوانند که صیدش نکند دلداری…"
2021/12/09 - 23:10