از روزی که گلهای سرخِ دوست داشتنت بر سرزمین دلم روییده دیگر هیچ باد و بارانی و هیچ پاییزی غمگینم نمی‌کند و قسم، به تمام درخت‌های عاشقی که یک روز بی‌صبرانه پیشانی بهار را میبوسند با چشمهایم به راهت …با قلبم به نامت …و با دست‌هایم در انتظار به آغوش کشیدنت میمانم …

2021/12/11 - 20:30 در اریا
پیوست عکس:
photo_2021-12-11_20-29-38.jpg
photo_2021-12-11_20-29-38.jpg · 629x640px, 60KB