ساعتهای سوئدی Festina در یک بسته با آب فروخته می شوند، در جهت اثبات این که آنها واقعا ضد آب هستند.
2019/07/27 - 20:21 در دوستان قدیمی نایس فان