عشق اگر عشق باشد که هیچ وقت
با هر بهانه ای سریع از هم نمی پاشد جانم
کدام رابطه ای را دیده اید که چند روز رفتن نداشته؟
کدام دعوارا دیده اید که بهم نگفته باشند دیگر
هیچ وقت نمی خواهم ببینمت؟اصلا دنبالم نگرد..
اگر دوستش داشته باشی اگرخاطرش را واقعا بخواهی
بغلش میکنی و در گوشش می گویی تو حق داری
قهر کنی..حق داری ناراحت باشی..اصلا حق داری
تا چند روز مرا نبینی و صدایم را نشنوی..اما..
یادت باشد نمی تونی مرا دیگر دوست نداشته باشی
2021/12/12 - 20:18
دیدگاه
-shamim

عشق اگر عشق باشد که هیچ وقت
با هر بهانه ای سریع از هم نمی پاشد جانم
کدام رابطه ای را دیده اید که چند روز رفتن نداشته؟
کدام دعوارا دیده اید که بهم نگفته باشند دیگر
هیچ وقت نمی خواهم ببینمت؟اصلا دنبالم نگرد..
اگر دوستش داشته باشی اگرخاطرش را واقعا بخواهی
بغلش میکنی و در گوشش می گویی تو حق داری
قهر کنی..حق داری ناراحت باشی..اصلا حق داری
تا چند روز مرا نبینی و صدایم را نشنوی..اما..
یادت باشد نمی تونی مرا دیگر دوست نداشته باشی
ادم اگر کسی را با سختی به دست بیاورد مگر می شود
خیلی راحت نگاه کند که جلوی چشمهایش چمدان
ببندد و بگوید برای همیشه خداحافظ؟
لطفا جدا نشوید از هم...اگر راهی برای بودن مانده است
که فردا جای خالیتان حسابی برای همدیگر تیر می کشد
بادست خودتان گور رابطه هایتان را نکنید
شما دیگر هیچ وقت برای همدیگر تکرار نمی شوید

1400/09/21 - 20:20 ·
mohsen3335

الان اینارو به ما میگی یا به خودت یا به کی ؟{-36-}

1400/09/21 - 20:37 ·
z923931302

{-35-}

1400/09/21 - 21:03 ·
-shamim

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/09/24 - 22:03 ·