2021/12/12 - 23:02
پیوست عکس:
96866332323200.jpg
96866332323200.jpg · 1080x1316px, 179KB
دیدگاه
yasi

صدا دیدنیه{-39-}

1400/09/21 - 23:06 ·
masood

دیگه طرف خیییبلی قاطی داشت {-11-}

1400/09/21 - 23:14 ·
yasi

اره {-a105-}

1400/09/21 - 23:15 ·
masood

بعضی وقتا پیش میاد ب رو خودت نیار {-11-}

1400/09/21 - 23:18 ·
yasi

آها باشه{-18-}

1400/09/21 - 23:21 ·
masood

مرررسی {-a173-}

1400/09/21 - 23:27 ·
yasi

باز این کلاه سبزه{-15-}

1400/09/21 - 23:30 ·
masood

تازه حاجت روا شده اذیتش نکن {-11-}

1400/09/21 - 23:31 ·
yasi

عه جدی

1400/09/21 - 23:33 ·
masood

فک کنم ، از نیشخندش ایجوری بر میاد

1400/09/21 - 23:34 ·
yasi

احتمالا

1400/09/21 - 23:40 ·