از دست و زبان که براید
کز عهده شکرش به در آید

امروز ی ساله که اومدم نایس
انگار ۷۰ ساله

2021/12/13 - 06:36
پیوست عکس:
e015fc2f89e88a01ce0e46617a8c7102.jpg
e015fc2f89e88a01ce0e46617a8c7102.jpg · 640x799px, 72KB